Dessa villkor gäller om inget annat har avtalats skriftligen mellan Johanssons Delikatesser & Företagsgåvor HB (nedan kallad Johanssons) och köparen.

  1. ORDERERKÄNNANDE

Johanssons bekräftar parternas överenskommelse genom att skicka ett ordererkännande till uppgiven e-postadress. Om inte Johanssons har mottagit en skriftlig anmärkning på innehållet i dessa köp- och leveransvillkor senast en (1) vardagar från dagen för datumet på ordererkännandet ingår dessa köp- och leveransvillkor i parternas överenskommelse.

  1. PRISER

Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt fritt Johanssons lager (Ex works Johanssons lager, Incoterms 2000). Detta innebär att köparen står för kostnaderna för emballage och frakten av beställda varor. Johanssons kommer att fakturera köparen för dessa kostnader. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som t.ex priser, specifikation mm.

  1. BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker i enlighet med ordererkännandet. Vid dröjsmål med betalningen har Johanssons rätt att ta ut dröjsmålsränta med räntesats som framgår av det skriftliga ordererkännandet tills full betalning sker.

  1. LEVERANS

4.1 Normalorder

Vara levereras i enlighet med överenskommen leveransvecka. Johanssons förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. För de fall beställd vara ska innehålla köparens varumärke, logo eller annat kännetecken för köparen, börjar leveranstiden först räknas från den dagen som Johanssons har erhållit ett av köparen godkänt korrektur.

4.2 Avropsorder

En avropsorder är en överenskommelse om delleveranser efter köparens avrop. Vara levereras automatiskt i enlighet med överenskommen leveransvecka om köparen inte har meddelat önskemål om ändrad leveransvecka senast fyra (5) veckor före leverans. Johanssons förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. En avropsorder ska vara helt avropad inom tolv (12) månader från dagen för orden.

4.3 Ansvar för dröjsmål

Johanssons ansvarar inte för indirekt skada på grund av dröjsmål som Johanssons eventuellt förorsakat köparen. Johanssons ansvarar inte för leveranser som inte kommer fram eller försenas pga felaktigt uppgiven leveransadress.

  1. LEVERANSVILLKOR

Leverans sker fritt Johanssons lager (Ex works Johanssons lager, Incoterms 2010). Om inte annat överenskommits, beställer och ombesörjer Johanssons för köparens räkning och kostnad transport till köparen eller tredje part genom transportör som Johanssons valt ut. Detta innebär emellertid inte att Johanssons tar på sig ett ansvar för skada eller brist på vara som uppkommit under transporten till köparen. Johanssons reserverar sig för kvantitetsavvikelser i leverans med +/-10 %.

  1. FEL I VARA – REKLAMATION

Johanssons ansvarar för fel i vara som inte beror på köparen eller som inte uppkommit under transport. Köparen ska skriftligen till Johanssons reklamera fel som inte uppkommit under transporten senast två (2) vardagar efter mottagandet av varan. Sker sådan reklamation och det visar sig att varan har fel som beror på Johanssons ska Johanssons inom skälig tid leverera felfri vara. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation. Fel som uppkommit under transporten ska köparen reklamera direkt till transportören.

  1. RETURRÄTT – AVTALSBROTT

Köparen har inte rätt att returnera felfri vara eftersom samtliga varor tillverkas speciellt för köparens räkning. Om parternas överenskommelse annulleras av köparen innan leverans har skett, föreligger avtalsbrott och Johanssons har rätt till ersättning som minst motsvarar 20% av ordervärdet.

  1. TILLÄMPLIG LAG – TVIST

Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Kalmar och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Johanssons från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Johanssons så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.